برنامه محاسبه مقاومت معادل با زبان های فرترن، جاوا و ++C

برنامه محاسبه مقاومت معادل با زبان های فرترن، جاوا و c++

تیم علمی و آموزشی دایا، در ادامه پست های آموزشی برنامه نویسی قصد دارد در این پست به آموزش نحوه نوشتن برنامه محاسبه مقاومت معادل با زبان های فرترن، جاوا و c++ اشاره کند. در این پست آموزشی هر سه آموزش دارای کد های آماده، پیشنمایش و ویدیو نحوه کار کد هستند.

توضیح مقدماتی محاسبه مقاومت معادل:

مقاومت معادل چیست؟

مقاومت معادل به عنوان نقطه ای تعریف می شود که مقاومت کل در مدار موازی یا سری (در کل مدار یا در بخشی از مدار) اندازه گیری شود. مقاومت معادل بین دو ترمینال یا گره شبکه تعریف می شود. مقاومت معادل ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما این فقط یک روش فنی برای یافتن “مقاومت کل” است. مقاومت معادل نشان دهنده تأثیر کل بر کلیه مقاومتهای موجود در مدار است. مقاومت معادل آن را می توان در مدار سری یا موازی اندازه گرفت.

شما میتوانید با کمک کد های بالا تنها در چند ثانیه مقاومت معادل را محاسبه کنید.

مقاومت معادل در مقاومت های موازی:

مدار موازی به مدارهایی گفته می شود که در آن عناصر به شاخه های مختلف متصل شوند. در مدار موازی افت ولتاژ برای هر شاخه موازی یکسان است. جریان کل در هر شاخه برابر با جریان خارج از شاخه ها است.

یک نمونه مقاومت موازی
یک نمونه مقاومت موازی

در این نوع از مقاومت ها، برای محاسبه مقاومت معادل، معکوس مقاومت معادل برابر است با معکوس مجموع مقاومت های موجود.

مقاومت معادل در مقاومت های سری:

اگر همه اجزا به صورت سری متصل باشند، مدار به عنوان مدار سری شناخته می شود. در یک مدار سری، هر واحد به گونه ای متصل می شود که فقط یک مسیر وجود دارد که شارژ از طریق آن می تواند از طریق مدار خارجی عبور کند. هر شارژ که از طریق حلقه مدار خارجی عبور می کند از طریق هر مقاومت به روشی متوالی عبور می کند. در مدار سری، جریان فقط یک مسیر برای جریان دارد.

یک نمونه مقاومت سری
یک نمونه مقاومت سری

در مقاومت های سری، مقاومت معادل برابر است با مجموع مقاومت های موجود در مدار.

 

نتیجه گیری و الگوریتم برنامه محاسبه مقاومت معادل مدار:

در قدم اول متوجه شدیم که این برنامه بر پایه محاسبات ریاضی اجرا شده و لازمه نوشتن این برنامه اشنایی و تسلط کامل به هر دو فرمول بالا است. برای توجه و تسلط فرمول های بالا را دوباره مرور میکنیم:

رابطه مقاومت های سری و موازی در مدار های الکتریکی
رابطه مقاومت های سری و موازی در مدار های الکتریکی

در این برنامه ابتدا باید کاربر بعد از شروع یا استارت کردن برنامه، نوع مقاومت مورد استفاده خود در مدار را انتخاب کند. برای مثال اگر مقاومت های موجود پست سر هم یا متوالی باشند باید مقاومت های سری را انتخاب کند.

بعد از انتخاب کردن نوع مقاومت توسط کاربر، برنامه تعداد مقاومت های مدار را از کاربر گرفته و برنامه فرمول مربوط به هر یک را انتخاب و پس از گرفتن داده ها یا مقدار های مقاومت ها جواب نهایی را به کاربر نمایش میدهد.

الگوریتم برنامه محاسبه مقاومت های معادل مدار های الکتریکی
الگوریتم برنامه محاسبه مقاومت های معادل مدار های الکتریکی

 

برنامه محاسبه مقاومت معادل با زبان برنامه نویسی فرترن:

قصد داریم یک برنامه بنویسیم که بعد از گرفتن تعداد و داده های مقاومت ها، مقاومت معادل را برای ما محاسبه و پاسخ آن را نشان دهد. در ابتدای پست لازم به ذکر است که شما میتوانید برای ران کردن کد های خود از نرم افزارهای microsoft visual studio 2012 و 2015-Parallel-intel-studio استفاده کنید که فایل نصب و راهنمای نصب آن در این فایل آورده شده است.

 

توضیح در مورد کد:

طبق توضیحات بالا، این کد ابتدا از کاربر نوع مقاومت ها و سپس تعداد مقاومت های موجود در مدار و بعد از آن مقدار هر مقاومت را تک به تک از کاربر گرفته و در آخر مقدار مقاومت معادل را به ما نمایش میدهد.

 

کد فرترن:

program Test
implicit none
integer::C,a,i,b,j
Real(8), Dimension(1:1000)::d,R
Real(8)::Req,Req_Serial,Req_Parallel

print*,' If You Want to calculate paralell Resitances Equvalent insert 1'
print*,' If You Want to calculate Serial Resitances Equvalent insert 2'

Read*,a

print*, 'plz determine the number of Resistances'
read*,b

PRINT*,'******************************************'
PRINT*,'******************************************'
PRINT*,'******************************************'
PRINT*,'******************************************'
PRINT*,'******************************************'

do i=1,b
Read*,d(i)
End do

IF(A==2)THEN
Req = sum(d)
Req_Serial=Req
print*,'Req_Serial=',Req_Serial
End if

If(A==1)THEN

Do j=1,b
R(j)=1./d(j)
End do

Req = sum(R)
Req_Parallel=1./Req
print*,'Req_Parallel=',Req_Parallel

End IF


pause
end program Test

 

نمونه کد + پیشنمایش نتیجه کد:

پیشنمایش کد محاسبه مقاومت معادل با زبان فرترن
پیشنمایش کد محاسبه مقاومت معادل با زبان فرترن

لینک آموزش استفاده از کد در آپارات:

لینک ویدیو در صفحه آپارات تیم علمی و آموزشی دایا

دانلود کد

 

برنامه محاسبه مقاومت معادل با زبان برنامه نویسی جاوا:

طبق توضیحات بالا، قصد داریم یک برنامه بنویسیم که بعد از گرفتن تعداد و داده های مقاومت ها، مقاومت معادل را برای ما محاسبه و پاسخ آن را نشان دهد. برای دیدن نمونه های دیگر از زبان برنامه نویسی جاوا میتوانید از این لینک استفاده کنید.

 

توضیح در مورد کد:

طبق توضیحات بالا، این کد ابتدا از کاربر نوع مقاومت ها و سپس تعداد مقاومت های موجود در مدار و بعد از آن مقدار هر مقاومت را تک به تک از کاربر گرفته و در آخر مقدار مقاومت معادل را به ما نمایش میدهد.

 

کد جاوا:

</pre>
import java.util.Scanner;

class ResistanceCalculation {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int calculationType = 1;
System.out.println("Enter the type of calculation:");
System.out.println("1. Serial");
System.out.println("2. Parallel");
calculationType = scanner.nextInt();
System.out.println("Enter the N of resistances:");
int n = scanner.nextInt();
float[] resistances = new float[n];
for (int i = 0; i < n; i++) {
System.out.print("Data[" + (i + 1) + "]: ");
resistances[i] = scanner.nextFloat();
}
if (calculationType == 1) {
System.out.println("\nSerial calculation:");
System.out.println(serialCalculation(resistances));
} else {
System.out.println("\nParallel calculation:");
System.out.println(parallelCalculation(resistances));
}

}

public static float serialCalculation(float[] data) {
float sum = 0f;
for (float datum : data) {
sum += datum;
}
return sum;
}

public static float parallelCalculation(float[] data) {
float sum = 0f;
for (float datum : data) {
sum += 1f / datum;
}
return 1f / sum;
}
}
<pre>

نمونه کد + پیشنمایش نتیجه کد:

پیشنمایش کد محاسبه مقاومت معادل با زبان جاوا
پیشنمایش کد محاسبه مقاومت معادل با زبان جاوا

 

لینک آموزش استفاده از کد در آپارات:

لینک ویدیو در صفحه آپارات تیم علمی و آموزشی دایا

لینک کد در گیت هاب

 

برنامه محاسبه مقاومت معادل با زبان برنامه نویسی ++C:

قصد داریم یک برنامه بنویسیم که بعد از گرفتن تعداد و داده های مقاومت ها، مقاومت معادل را برای ما محاسبه و پاسخ آن را نشان دهد. در ابتدای پست لازم به ذکر است که شما میتوانید برای ران کردن کد های خود از نرم افزارهای microsoft visual studio 2012 و 2015-Parallel-intel-studio استفاده کنید که فایل نصب و راهنمای نصب آن در این فایل آورده شده است.

 

توضیح در مورد کد:

طبق توضیحات بالا، این کد ابتدا از کاربر نوع مقاومت ها و سپس تعداد مقاومت های موجود در مدار و بعد از آن مقدار هر مقاومت را تک به تک از کاربر گرفته و در آخر مقدار مقاومت معادل را به ما نمایش میدهد.

 

کد ++C:

int n;
float sum=0;
string m;
cout<<"par or seq:";
cin >> m;
cout<<"enter number of input:";
cin >> n;
float input[n];
if(m=="seq")
{
for(int i=n; i>=1;i--){
cout<<"enter num:";
cin>> input[i];
sum += input[i];

}
cout<<"output is:"<<sum;
}
if(m=="par")
{
for(int i=n; i>=1;i--){
cout<<"enter num:";
cin>> input[i];
sum += 1/input[i];

}
cout<<"output is:"<<1/sum;
}

 

نمونه کد + پیشنمایش نتیجه کد:

پیشنمایش کد محاسبه مقاومت معادل با زبان ++C
پیشنمایش کد محاسبه مقاومت معادل با زبان ++C
پیشنمایش کد محاسبه مقاومت معادل با زبان ++C
پیشنمایش کد محاسبه مقاومت معادل با زبان ++C

 

لینک آموزش استفاده از کد در آپارات:

لینک ویدیو در صفحه آپارات تیم علمی و آموزشی دایا

دانلود کد

امیدواریم این پست برای علاقه مندان به برنامه نویسی مفید بوده باشه. با تشکر از مهندس محمدی، مهندس امیرمحمد حسینلو و مهندس مرضیه نعیمی که مارا در آماده کردن آموزش و کد ها همراهی کردند.


بررسی اول بودن یک عدد با فرترن

برنامه بدست آوردن میانگین با فرترن

برنامه چاپ اعداد اول با زبان جاوا

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا

دیدگاهتان را بنویسید