بررسی اول بودن یک عدد با فرترن

بررسی اول بودن یک عدد با فرترن

در ادامه پست های مربوط به زبان برنامه نویسی فرترن، قصد داریم تعیین کردن اول بودن یا نبودن یک عدد را با توضیحات مختصر خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. در ابتدای پست لازم به ذکر است که شما میتوانید برای ران کردن کد های خود از نرم افزارهای microsoft visual studio 2012 و 2015-Parallel-intel-studio استفاده کنید که فایل نصب و راهنمای نصب آن در این فایل آورده شده است.

 

توضیح در مورد کد:

اگر خلاصه در مورد ساختار کلی این کد ساده صحبت کنیم، میتوانیم بگوییم که این کد یک عدد به عنوان ورودی دریافت و نتیجه اول بودن یا نبودن آن را نمایش میدهد.

بخواهیم دقیق تر بپردازیم

  1. با دستور integer اول متغیر های خود را تعیین میکنیم
  2. با دستور print پیغام وارد کردن عدد را نمایش داده و سپس با دستور read آن را از کاربر دریافت میکند
  3. سپس با استفاده از چرخه (do) و دستور های شرطی با استفاده از فرمول اول بودن، نرم افزار عدد را از لحاظ اول بودن تعیین میکند.
  4. در خطوط 16 و 18 که در کد هم مشخص کرده ایم پیغام های ما نوشته شده اند که شما میتوانید به دلخواه خودتان آن هارا تغییر دهید.

درصورت اول بودن عدد وارده پیغام ” aval ast ” نمایش داده و در غیر این صورت پیغام ” aval nist ” نمایش داده میشود.

 

کد فرترن:


program aval

integer::s,i,a,remain

print*,' ENTER a :'
read*,a
s=0
Do i=2, a-1

! if( mod(a,i)==0) s=s+1
remain=a-int(a/i)*i
if( remain==0) s=s+1
end do

if (s==0) THEN
print*,a ,"aval ast"
ELSE
print*,a,'aval nist'
end if

end program

نمونه کد + پیشنمایش نتیجه کد:

پیشنمایش و نتیجه کد بررسی اول بودن یک عدد
پیشنمایش و نتیجه کد بررسی اول بودن یک عدد

 


محاسبه ی خواص جریان بعد از یک شاک قائم به زبان فرترن

دوره آموزش برنامه نویسی فرترن

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا

دیدگاهتان را بنویسید