محاسبه ی خواص جریان بعد از یک شاک قائم به زبان فرترن

تشکر ویژه از مهندس عدنان محمدی از مدرسین تیم علمی و آموزشی دایا به دلیل اجازه انتشار کد نوشته شده توسط شخص ایشان در وبسایت دایا تیم. امید است این کد بتواند به شما همراهان عزیز کمکی در راستای رسیدن به اهداف کرده باشد.

چکیده:

آنچه در این برنامه ارائه گردیده است محاسبه ی خواص جریان بعد از یک شاک قائم است. در این راستا و برای محاسبه ی خواص بعد از شاک کلیه ی معادلات مربوطه در زیربرنامه هایی آورده شده است تا ردیابی و پیگیری کد برای کاربر قابل درک بوده و این امر تسهیل گردد. همچنین کد قادر است با دریافت خواص پایین دست شاک و استفاده از روش ریشه یابی سکانت مقادیر بالا دست شاک را گزارش دهد.

راهنمای کاربری:

نسخه حاضر 0.1:Version کد میباشد. جهت اجرای برنامه لازم است تا برخی تنظیم های اولیه برای کد انجام گیرد. لذا در این بخش به طور خلاصه به این موارد اشاره خواهد شد. کد به گونه ای طراحی شده است که کاربر میتواند با فعال کردن قسمت های مورد نظر و غیر فعال کردن (کامنت کردن) سایر قسمت ها خروجی مورد نظر را دریافت کند. در این راستا :

الف: برای دستیابی به نمودار مطرح شده در سوالِ تمرین کافی است سابروتین (Distribution) در (Part1) فعال شده و باقی بخش ها غیر فعال (کامنت) شود. نتایج در فایل Result.Plt در کنار برنامه قابل دریافت خواهد بود.

ب: برای دستیابی به خواص پایین دست شاک با استفاده از خواص بالا دست شاک کافی است سابروتین (Upstream_Mach) در (Part2) فعال شده و باقی بخش ها غیر فعال (کامنت) شود. همچنین برای وارد کردن ماخ بالا دست و گاما مطابق (شکل 2-1) تنظیمات در فایل Setting.Txt وارد می شود. خروجی خواص در کانسول چاپ خواهد شد.

شکل 2-1: نحوه تنظیم ماخ بالادست و گاما
شکل 2-1: نحوه تنظیم ماخ بالا دست و گاما

ج: برای دستیابی به خواص بالا دست شاک با استفاده از خواص پایین دست شاک کافی است سابروتین (DownStream_Mach) در (Part3) فعال شده و باقی بخش ها غیر فعال (کامنت) شود. همچنین برای وارد کردن ماخ پایین دست شاک و گاما مطابق (شکل 2-2) تنظیمات در فایل Setting.Txt وارد می شود.

شکل 2-2: نحوه تنظیم ماخ پایین دست و گاما
شکل 2-2: نحوه تنظیم ماخ پایین دست و گاما

همچنین پس از اجرا مقادیر X0 و X1 که بازه ی حدسی ای است که انتظار می رود ماخ بالا دست در آن بازه قرار گرفته باشد از کاربر دریافت می شود که کاربر می تواند با انتخاب یک بازه ی مناسب نتیجه مطلوب را از کد دریافت نماید.

نمونه اجرای کد:

بتدا باید گفت که برای ران کردن کد بهتر است از نرم افزارهای  microsoft visual studio 2012 و 2015-Parallel-intel-studio استفاده کرد که فایل نصب و راهنمای نصب آن در این فایل آورده شده است.

ران کد برای محاسبه خواص پایين دست شاک

در این قسمت کد طبق تنطیمات بیان شده در قسمت قبل برای ماخِ بالا دست 2 و عدد گامایِ 1/4 تست می شود که نتایج آن در (شکل 3-1) آورده شده است.

شکل 3-1: نتایج برای پایین دست شاک
شکل 3-1: نتایج برای پایین دست شاک

ران کد برای محاسبه خواص بالا دست شاک

در این قسمت کد طبق تنطیمات بیان شده در قسمت قبل برای ماخِ بالا دست 0/5114 و عدد گامایِ 1/4 تست می شود که نتایج آن در (شکل 3-2) آورده شده است.

شکل 3-2: نتایج برای پایین باالدست شاک
شکل 3-2: نتایج برای پایین بالا دست شاک

ران کد برای دستيابي به نمودار خواسته شده در سوال

نتییجه این قسمت در (شکل 3-3) آورده شده است.

شکل 3-3: مقایسه نتایج کد و نمودار مرجع داده شده
شکل 3-3: مقایسه نتایج کد و نمودار مرجع داده شده

با توجه به نتایج حاصله از دو ران اول و مقایسه نتایج با جداولِ نرمال شاک موجود و همچنین گرافِ حاصله در ران سوم می توان اطمینان حاصل نمود که کد دقت مطلوبی را برای محاسبه خواص در جلو و پشتِ یک شاک قائمِ ایستا داراست. 

 

دانلود کد های این آموزش


دوره آموزش برنامه نویسی فرترن

برنامه نویسی فرترن چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

عضویت در کانال اطلاع رسانی تیم دایا

 

دیدگاهتان را بنویسید