اعضای تیم علمی و آموزشی دایا

تیم علمی و آموزشی دایا متشکل از جوانانی با شوق برای ترویج علوم مختلف و آماده سازی دانشجویان برای ورود به بازار کاری و حتی آشنایی با ماهیت رشته تحصیلی، تاسیس شده و سعی دارد با تلاش روز افزون خود به درجات بالاتر علمی صعود نماید.

 

هیأت مدیره تیم علمی و آموزشی دایا:

پویا راستگویان نمین

سینا آگوشی

همچنین میتوانید از صفحه مدرسین ما دیدن فرمایید.