نحوه حل سوال های بسط کسینوسی با زبان فرترن

نحوه حل سوال های بسط کسینوسی با زبان فرترن

در ادامه پست های مربوط به زبان برنامه نویسی فرترن، قصد داریم یک مثال از بسط کسینوسی با توضیحات مختصر خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. در ابتدای پست لازم به ذکر است که شما میتوانید برای ران کردن کد های خود از نرم افزارهای microsoft visual studio 2012 و 2015-Parallel-intel-studio استفاده کنید که فایل نصب و راهنمای نصب آن در این فایل آورده شده است.

ابتدا شما عزیزان صورت سوال و کد فرترن به همراه جواب را مشاهده میکنید.

سوال بسط کسینوسی
سوال بسط کسینوسی

صورت سوال: یک برنامه Fortran بنویسید تا مقدار فرمول زیر را برای 10 مرتبه حساب کند اگر، x=30 Degree .

برای فهم بهتر این سوال، کد های مربوطه را به 5 بخش تقسیم کرده ایم. میدانیم کد هایی که با علامت تعجب ( ! ) در ابتدای آنها، آغاز شوند هیچگونه ارزشی نداشته و صرفا نقش راهنما در کد را ایفا میکنند.

در قسمت اول این برنامه، نام را نوشته و طبق استاندارد های حرفه ای برنامه نویسی فرترن اعلان های ضمنی را غیر فعال و یکا های خود را به صورت real و integer به برنامه معرفی میکنیم.

در قسمت دوم و سوم به ترتیب، داده های موجود در سوال اعم از تعداد مرتبه، درجه موجود و فرمول و سپس چرخه ( do ) مربوط به حل سوال را مینویسیم.

در قسمت چهارم کد، نتایج به دست آماده از قسمت های بالا را با دستور پرینت به ما نمایش داده و برنامه کامل به اتمام میرسد.

در قسمت پنجم هم توابع ( function ) را تعریف کرده و مسئله به صورت کامل حل میشود.

نکته: بسط کسینوسی در سمت راست عکس بالا (سوال بسط کسینوسی) آمده هست که برای تمامی xها جواب میدهد.

 

کد این برنامه به صورت کامل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته و امید است با استفاده از این کد به نیاز خود از فرترن دست یابید.

 

program cosx
implicit NONE
REAL::x,y
integer::i,n,fact

!--------------------------initial value--------------

n=10
x=4*atan(1.0)/6.0 !30
y=1

!--------------------------main loop----------------

do i=2,n,2
y=y+((-1)**(int(i/2)+2))*(x**i)/real(fact(i))
end do

!--------------------------write answer-------------

print*,'y =',y
print*,'cos(x)=',cos(x)

end program cosx

!---------------------------function---------------

FUNCTION fact(x)
implicit none
integer::x,i,fact
fact=1
do i=1,x
fact=fact*i
end do
end function fact

محاسبه ی خواص جریان بعد از یک شاک قائم به زبان فرترن

دوره آموزش برنامه نویسی فرترن

کانال اطلاع رسانی تیم علمی و آموزشی دایا

دیدگاهتان را بنویسید