گیج های جوشکاری (Welding gauge)

گیج های جوشکاری

گیج های جوشکاری (Welding gauge)

گیج های جوشکاری، گیج هایی برای بازرسی تراز بودن (هم ترازی)، بررسی ابعاد قبل از جوشکاری، تأیید ابعاد جوشکاری و بررسی تخلخل جوشها هستند. برخی از گیج ها چند منظوره یا یک منظوره می باشند.

وظیفه کلی گیج های جوشکاری عبارتند از:

 • کنترل ابعادی قطعات و اتصالات مورد جوشکاری آماده شده
 • کنترل سطوح شیب دار پخ خورده از نظر زاویه سطح شیب دار پخ خورده
 • کنترل فواصل لازم بین قطعات جهت مونتاژ کاری آنها
 • کنترل هم سطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ و جوشکاری
 • کنترل ابعاد جوش های تکمیل شده طبق نقشه بعد از جوشکاری
 • کنترل و اندازه گیری عیوب احتمالی بر روی سطح جوش ها از نظر طول، عرض و عمق آنها

البته گیج های مورد استفاده بسیار متنوع میباشد، گاهی گیجی را برای یک منظور بکار می برند و گاهی نیز از گیج هایی که چندین کار میتوانند انجام دهند استفاده می شود. آنچه که مهم است دسترسی به اهداف فوق می باشد و باید در این راستا ابزار مناسب مربوطه را تهیه نمود.

 

گیج جوشکاری کمبریج cambridge:

این گیج چند منظوره قادر به اندازه گیری موارد زیر در واحد های اینج و میلیمتر می باشد:

زاویه آماده سازی (60-0)

ارتفاع گرده جوش

اضافه فلز جوش

عدم هم ترازی

عمق بریدگی لبه ها (Undercut)

اندازه گلویی جوش گوشه ای

عمق pitting

طول گرده جوش

اندازه ریشه

گیج جوشکاری کمبریج
گیج جوشکاری کمبریج
کاربرد گیج جوشکاری کمبریج
کاربرد گیج جوشکاری کمبریج

 

گیج جوشکاری AWS:

این گیج برای تعیین مشخصات جوشهای گوشه و لبه ای کاربرد دارد. این گیج قادر به اندازه گیری تلرانس تحدب و تقعر جوشها که از قبل برای آن تعیین شده است، می باشد. این گیج همچنین قادر به اندازه گیری گرده های جوش نیز می باشد.

در شکل زیر روش های مختلف کار با گیج AWS نشان داده شده است.

گیج AWS
گیج AWS
روش های مختلف کار با گیج AWS
روش های مختلف کار با گیج AWS

 

گیج جوشکاری Hi-Low:

این گیج که گیج (mismatch) نیز نامیده می شود برای اندازه گیری هم ترازی داخلی اتصالات لوله به کار می رود.

بعد از وارد کردن و قرار دادن گیج، پیچ انگشتی را بسته و گیج در آورده می شود تا عدم هم ترازی معلوم شود. این گیج می تواند برای اندازه گیری های زیر نیز به کار رود:

 • ارتفاع گرده جوش
 • عدم هم ترازی داخلی
 • فاصله اتصال
 • مسیر جوش، جوشهای مدور
 • زاویه آماده سازی
 • ضخامت دیواره جوش
گیج جوشکاری Hi-Low
گیج جوشکاری Hi-Low
روش های کار با گیج جوشکاری Hi-Low
روش های کار با گیج جوشکاری Hi-Low

 

گیج جوشکاری Fillet:

این گیج بیشتر برای اندازه گیری گرده های جوش به کار می رود. این گیج ها همچنین تحدب و تقعر گرده های جوش را نیز اندازه گیری می کنند.

گیج جوشکاری Fillet
گیج جوشکاری Fillet
روش استفاده گیج جوشکاری Fillet
روش استفاده گیج جوشکاری Fillet

 

دیدگاهتان را بنویسید